ระบบยื่นข้อเสนอโครงการ


ยื่นข้อเสนอโครงการ

ลงทะเบียน
คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    วัตถุประสงค์


       เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปตามจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สภาวิจัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ผู้ดำเนินการต่อสัตว์ต้องยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม และหลักวิชาการที่เหมาะสมตลอดจนเป็นมาตรฐานการดำเนินการที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันในระดับสากล สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘© 2017 DRA KKU By Kiattiphum , Page rendered in 0.1031 seconds. CodeIgniter Version 3.1.3 , ใช้ Google Chrome เท่านั้น